I. Príprava podkladov

 • Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis s inžinierskymi sieťami (ideálne v *.dwg formáte).
 • Ak sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné zameranie širších vzťahov k okolitým objektom.
 • Ak sa jedná o rekonštrukciu, je potrebné zameranie skutkového stavu objektu.
 • Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. miestna regulatíva o zastavanosti, výške stavby, odstupoch, atď.
 • Fotodokumentácia pozemku
 • Všeobecné informácie o lokalite
 • (Môže byť potrebný geologický posudok/prieskum, pre zakladanie stavby)

II. Architektonická štúdia

 • Návrh riešenia obsahuje:
  • Vizualizácie exteriéru
  • Exteriérové pohľady
  • Základné osadenie objektu na pozemok
  • Základné hmotovo-priestorové vizualizácie interiéru
  • Pôdorysy a rezopohľady v mierke M1:100
 • Doba dodania: individuálne
 • Zahŕňa konzultácie a priamu účasť na tvorbe riešenia
 • Štúdia obsahuje max. 2-3 varianty

III. Projekt pre územné rozhodnutie – UR

V prípade potreby prílušného stavebného úradu mesta/obce predchádza Projektu pre Stavebné povolenie (PSP) Projekt pre územné rozhodnutie (UR), v prípade, že v danej lokalite nebolo riešené Územné rozhodnutie. Vo väčšine prípadov sa dá ale zlúčiť s PSP do tzv. Jednostupňového projektu.

 • Projekt obsahuje:
  • Architektonickú štúdiu
  • Sprievodnú správu
  • Situáciu s predpokladaným napojením na siete
  • Vyjadrenia správcov sietí (Inžiniering)

 

IV. Projekt pre stavebné povolenie – PSP

Architektonická štúdia, ktorá je prehĺbená a konkretizovaná do podoby stavby, v ktorej je jasné z čoho, ako ideme stavať a ako je to celé technicky vymyslené. Do projektu vstupujú profesie, ktoré musia byť skoordinované, aby na stavbe nenastali zmeny a zmätky.

 • Projekt obsahuje:
  • Architektúra a stavebné časti (výkres tvaru)
  • Architektúra textové časti projektu (Sprievodná a Techn. správa)
  • Elektroinštalácie (projekt a prípojka)
  • Zdravotechnika (vnútorné rozvody a prípojka)
  • Vykurovanie (vykurovací systém, zdroje tepla, výpočet tepelných strát)
  • Plynofikácia (vnútorné rozvody, prípojka)
  • Projekt požiarnej ochrany
  • Projekt statiky
 • Doba dodania: individuálne

V. Realizačný projekt – RP

 • Detailný, úplný a podrobný projekt, ktorý obsahuje:
  • Projekt PSP
  • Výkaz výmer (hrubej stavby, holodomu, alebo domu „na kľúč“)
  • Rozpočet stavby

Oslovili Vás moje služby?
Neváhajte mi napísať!

Napíšte mi cez tento kontaktný formulár a budem Vás spätne kontaktovať.